ბრენდი: Run.ge და მაღაზიაში რეალიზებული სხვა ბრენდები

დოკუმენტის სახელწოდება: პროდუქციის რეალიზაციის წესები და პირობები
ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები წარმოადგენს შეთანხმებას შპს ,,აუთლეტი’’-სა (ს/კ 405323662) (შემდგომში “ჩვენ”, “ჩვენი” ან „გამყიდველი“) და თქვენ – მომხმარებელს შორის.
ჩვენს მაღაზიაში ან ვირტუალურ სივრცეში (ვებ გვერდზე) სტუმრობა და მისი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ იაზრებთ და ეთანხმებით აღნიშნულ წესებსა და პირობებს. გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული წესები და პირობები პერიოდულად შეიძლება განვაახლოთ.
ვებ გვერდის სტუმრობისას, გთხოვთ, პერიოდულად შეამოწმოთ წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე პირობას, მაშინ უნდა შეწყვიტოთ ვებ გვერდით სარგებლობა ან/და არ განახორციელოთ ნივთის შეძენა.
  1. ტერმინთაგანმარტება:

1.1. გამყიდველი – შპს ,,აუთლეტი’’-სა (ს/კ 405323662), დაფუძნებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,  იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, N 76, ბინა 1, რომელიც ოპერირებას უწევს Run.ge-ის სახელწოდების მქონე მაღაზიას საქართველოში და ახდენს როგორც Run.ge-ის, ასევე სხვა სახელწოდების ბრენდების სხვადასხვა პროდუქციის, მათ შორის და არამხოლოდ, ფეხსაცმლის, ტანსახმლის და სხვადასხვა აქსესუარებისა  რეალიზაციას.

1.2. მომხმარებელი – ნებისმიერი პირი, რომელიც გამყიდველის ვებ გვერდის საშუალებით ან გამყიდველის მაღაზიაში იძენს საქონელს.

1.3. გამყიდველის ვებ გვერდი – გამყიდველის ოფიციალური ვებ გვერდი, რომელიც განკუთვნილია ონლაინ შეძენებისთვის და მომხმარებლის ზოგადი ინფორმირებისათვის. გამყიდველის ოფიციალური ვებ გვერდის მისამართია: https://run.ge/

1.4. გამყიდველის მაღაზია – გამყიდველის ვებ გვერდზე მითითებული ოფიციალური მაღაზია/მაღაზიები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელთა მისამართი შეიძლება განსხვავებული იყოს გამყიდველის იურიდიული მისამართისგან. 1.5. დისტანციური ხელშეკრულება – ხელშეკრულება, რომელიც იდება მომხმარებელსა და გამყიდველს შორის გამყიდველის ვებ გვერდების მეშვეობით. 1.6. საქონელი − ნებისმიერი შესაძენად განკუთვნილი მოძრავი ნივთი, რომელიც განთავსებულია გამყიდველის მაღაზიაში ან/და ვებ გვერდზე.

  1. საქონლისშეძენავებგვერდისმეშვეობით:

საქონლის შეძენისას, აუცილებელია, გარკვეული ინფორმაციის მითითება: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი.

  1. მონაცემებისგამოყენებისპირობები:

3.1. მომხმარებლის პირადი მონაცემები დაცულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და არ გადაეცემა მესამე პირს/პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3.2. მომხმარებელმა, მის მიერ გაზიარებულ მობილურის ნომერზე ან ელ. ფოსტაზე, პერიოდულად შეიძლება ჩვენგან მიიღოს შეტყობინებები ფასდაკლებებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ყოველი შეტყობინების ტექსტში ასევე იქნება მითითებული ინსტრუქცია მისი მიღების გაუქმების შესახებ.

  1. ანგარიშსწორებადამიწოდება:

4.1. საქონლის ვებ გვერდის მეშვეობით შეძენისას, ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. კერძოდ, მომხმარებელს შეკვეთის განთავსების შემდგომ, ეგზავნება შესაბამისი ინვოისი, რომლის გადახდაც მომხმარებელმა უნდა დაადასტუროს შესაბამისი გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გზით, რასაც თავის მხრივ, შემდგომ ადასტურებს გამყიდველი.

4.2. მაღაზიაში შეძენის შემთხვევაში, გადახდა ასევე შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით.

4.3. ვებ გვერდის მეშვეობით შეძენილი საქონლის მიწოდება ხდება საკურიერო მომსახურების გზით. საკურიერო მომსახურებისათვის შესაძლოა გამყიდველმა მომხმარებელს დამატებით დაუწესოს მომსახურების ღირებულება, რის თაობაზეც შეძენისას მკაფიოდ ატყობინებს მომხმარებელს.

  1. საქონლისშემთხვევითდაღუპვისანგაფუჭებისრისკი,კანონისმიერიგარანტია:

5.1. გაყიდული საქონლის მომხმარებლისთვის გადაცემისას მასზე გადადის საქონლის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი.

5.2. თუ მხარეები თანხმდებიან საქონლის მომხმარებლისთვის გაგზავნაზე, იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მის მიერ უფლებამოსილი მესამე პირი (გარდა გადამზიდავისა) საქონელზე ფაქტობრივ მფლობელობას მოიპოვებს, საქონლის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი მომხმარებელზე გადადის.

5.3. თუ გაყიდულ საქონელს მომხმარებლის დავალებით გადამზიდავი აგზავნის, საქონლის გადამზიდავისთვის მიწოდების მომენტიდან საქონლის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი მომხმარებელზე გადადის.

5.4. საქონლის მაღაზიაში შეძენისას, მომხმარებელი და გამყიდველის მაღაზიაში მომუშავე პირ(ებ)ი (კონსულტანტი) ერთობლივად ათვალიერებენ და ამოწმებენ ნივთს, რა დროსაც მაღაზიაში მიმდინარეობს აუდიო და ვიდეო მონიტორინგი. საქონლის ერთობლივად დათვალიერებისა და შემოწმების შემდეგ, მომხმარებელი და კონსულტანტი უნდა დარწმუნდნენ, რომ საქონელი არის უნაკლო მდგომარეობაში.

5.5. წუნდებული ნივთის რეალიზაციის შემთხვევაში, მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემდეგი წესები:

5.5.1. თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, გამყიდველს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

5.5.2. საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, გამყიდველს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

5.5.3. საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.

5.5.4. საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს გამყიდველის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

5.5.5. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა: ა) საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია; ბ) გამყიდველმა საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა; გ) გამყიდველის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

5.5.6. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

5.5.7. მომხმარებელს უფლება აქვს, ისარგებლოს ზემოთჩამოთვლილი უფლებებით, თუ საქონლის ნაკლი საქონლის მისთვის გადაცემიდან 3 (სამი) დღის განმავლობაში აღმოჩნდა.

  1. მხარეთაუფლება-მოვალეობები:

6.1. მომხმარებელს უფლება აქვს: 6

6.1.1. ვებ გვერდიდან შეძენილი საქონელი დააბრუნოს და უარი თქვას დისტანცურად დადებულ ხელშეკრულებაზე ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ნივთი უნდა დაბრუნდეს უნაკლო მდგომარეობაში;

6.1.2. ვებ გვერდიდან შეძენილი საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში არ გასწიოს მიწოდების ხარჯი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან. საქონლის ფასის შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის ვალდებულება მომხმარებელს არ დაეკისრება, თუ გამყიდველმა მას ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების შესახებ სრული ინფორმაცია არ მიაწოდა.

6.1.3. ვებ გვერდიდან ან მაღაზიიდან შეძენილი საქონელი გაცვალოს უფრო მაღალი ან იდენტური ღირებულების საქონელში, მისი მიწოდებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ანგარიშსწორების დამადასტურებელი ჩეკის წარმოდგენის საფუძველზე. საქონლის გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვეევაში, თუ მას გაცვლისას არ აღენიშნება ნაკლი.

6.2. მომხმარებელი ვალდებულია:

6.2.1. ვებ გვერდიდან შეძენილი საქონლის დაბრუნების (დისტანციური ხელშეკრულების შემთხვევაში) ან ვებ გვერდიდან ან მაღაზიიდან შეძენილი საქონლის გაცვლის შემთხვევაში, საქონელი წარმოადგინოს ისეთივე უნაკლო მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც მას ის გადაეცა;

6.2.2. დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის შემთხვევაში, გასწიოს მხოლოდ საქონლის დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირდაპირი (უშუალო) ხარჯი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გამყიდველმა თავად იკისრა ამ ხარჯის გაწევა ან მომხმარებელს არ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში ეს ხარჯი წარმოიშობოდა.

6.2.3. ვებ გვერდიდან შეძენილი საქონლის დაბრუნებისას, საქონელი დააბრუნოს დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გამყიდველმა თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება.

6.3. გამყიდველს უფლება აქვს:

6.3.1. გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკური შეცდომის გამო საქონელი მარაგში არ არის.

6.3.2. გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა თუ ანგარიშსწორებისას დაფიქსირდა შეცდომა ან/და ტექნიკური ხარვეზი და საქონლის საფასურის გადახდა არ ფიქსირდება.

6.4. გამყიდველი ვალდებულია:

6.4.1. უზრუნველყოს უნაკლო საქონლის გაყიდვა და მიწოდება მომხმარებლისთვის.

6.4.2. მიაწოდოს მომხმარებელს საჭირო ინფორმაცია საქონლის, მისი საფასურისა და ყიდვის პირობების შესახებ.

6.5.1. მომხმარებელს თანხა აუნაზღაუროს ვებ გვერდიდან შეძენილი საქონლის დაბრუნების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს.

  1. დავებისმოგვარება

7.1. გამყიდველი და მომხმარებელი თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი დავა, რაც მათ შორის შეიძლება წარმოიშვას მოგვარებული იქნება ურთიერთშეთანხმებით.

7.2. ურთიერთშეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.